Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1Tư vấn khách hàng lựa chọn nhà thầu:

– Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu
– Sơ tuyển lựa chọn nhà thầu
– Lập Hồ sơ mời thầu
– Thông báo mời thầu
– Tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu:
+ Đánh giá sơ bộ
+ Đánh giá chi tiết

2. Tư vấn khách hàng tham gia đấu thầu:

– Xây dựng hồ sơ đấu thầu
– Nghiên cứu điều khoản tham chiếu
– Viết bình luận
– Lập đề xuất kỹ thuật
– Lập đề xuất tài chính
– Nộp hồ sơ thầu …v..v…v…