STABISOL nâng cao hiệu quả sản xuất trong quy trình công nghệ lọc bia

Sillica sol là dung dịch keo của axit Silicic (SiO2) trong nước: nó có màu trắng đục và bao gồm các hạt không liên kết đặc biệt của axit silic vô định hình.